Privacyverklaring

Bekijk onze privacyverklaring hieronder.

Binnen Insign.it wordt gewerkt met persoonsgegevens van klanten, medewerkers, partners en sollicitanten. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij het uitvoeren van beheer, project en securitydienstverlening. Voor sollicitanten geldt dat gegevens van de betrokken persoon worden gevraagd om de sollicitatieprocedure te kunnen voeren. Gegevens worden volgens de wettelijke termijnen bewaard.

Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat Insign.it zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Insign.it is er zich van bewust dat ook met de komst van nieuwe technologische ontwikkelingen en innovatieve voorzieningen de privacy van klanten gewaarborgd moet blijven, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Het bestuur en management spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy.

Insign.it geeft middels dit beleid een duidelijke richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Dit beleid is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van Insign.it. Dit privacy beleid van Insign.it is in lijn met het algemene beleid van nationale en Europese wet- en regelgeving.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Insign.it is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten

Insign.it gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Insign.it houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt

Grondslag en doelbinding
Insign.it zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie
Insign.it verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Insign.it streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van Insign.it goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Insign.it gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt Insign.it voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het Insign.it informatiebeveiligingsbeleid.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt Insign.it afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. Insign.it controleert deze afspraken jaarlijks.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen
Insign.it honoreert alle rechten van betrokkenen.

Dit privacy beleid treedt in werking na vaststelling door het bestuur van Insign.it. Het beleid wordt iedere 3 jaar geëvalueerd en indien nodig herzien.

Heeft u vragen rondom privacy, dan kunt u contact opnemen met onze FG George Frings te bereiken via privacy@insign.it.

Laatste wijziging: 11 juli 2022